شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 مجتبی عباسیان رئیس شورا
2 حبیب اعتمادی مدیر پژوهش و فناوری
3 مینا خیری فام همکار پژوهشی
4 رضا آقبلاغی رئیس دانشکده
5 مدیر سامانه شرکت ژیرو
6 علی حاجی بدلی معاون پژوهشی دانشگاه
7 زهرا فاخر عجب شیر عضو هیات علمی
8 مهدی حاتمی عضو هیات علمی
9 رضا عبدی قلعه عضو هیات علمی
10 غلامرضا استادی اصل عضو هیات علمی
11 توحید ادیبی رئیس مرکز رشد