شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 حسین پیری رئیس شورا
2 میر سجاد هاشمی معاون شورا
3 ویدا خلیلی مدیر پژوهش و فناوری
4 وحید فلاحی رئیس دانشکده علوم پایه
5 علیرضا بابائیان امینی رئیس دانشکده فنی و مهندسی
6 مدیر سامانه شرکت ژیرو
7 محمدعلی مهتدی بناب عضو هیات علمی
8 مصطفی خجسته نژند رئیس گروه نظارت و ارزیابی
9 داود جهانی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
10 حبیب اعتمادی عضو هیات علمی
11 مینا خیری فام همکار پژوهشی