شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 حسین پیری رئیس شورا
2 علیرضا بابائیان امینی رئیس دانشکده فنی و مهندسی
3 محمدعلی مهتدی بناب عضو هیات علمی
4 داود جهانی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
5 حبیب اعتمادی مدیر پژوهش و فناوری
6 مهدی حاتمی معاون شورا
7 مینا خیری فام همکار پژوهشی
8 رضا آقبلاغی رئیس دانشکده
9 مدیر سامانه شرکت ژیرو