گروه آموزشی برق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی برق

 نام عضوسمت در شورا
1 رضا حاج آقا وفائی مدیر گروه
2 سجاد شجاع مجیدآباد عضو هیات علمی
3 محمد اسدپور عضو هیئت علمی
4 محمد باقر دلقوی عضو هیئت علمی
5 عباسعلی شریفی عضو هیئت علمی
6 مریم موذن عضو هیئت علمی
7 محمد مفرح عضو هیئت علمی
8 اردشیر محمدزاده عضو هیئت علمی
9 عبدالله علیزاده عضو هیئت علمی
10 امین رضایی عضو هیئت علمی
11 فریبرز رحیمی عضو هیئت علمی
12 حمید حیدرزاده عضو هیئت علمی
13 مدیر سامانه شرکت ژیرو
14 علی احمدیان عضو هیات علمی