گروه آموزشی برق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی برق

 نام عضوسمت در شورا
1 رضا حاجی آقائی وفائی مدیر گروه
2 سجاد شجاع مجیدآباد عضو هیات علمی
3 محمد باقر دلقوی عضو هیئت علمی
4 عباسعلی شریفی عضو هیئت علمی
5 مریم موذن عضو هیئت علمی
6 محمد مفرح عضو هیئت علمی
7 اردشیر محمدزاده عضو هیئت علمی
8 عبدالله علیزاده عضو هیئت علمی
9 امین رضایی عضو هیئت علمی
10 فریبرز رحیمی عضو هیئت علمی
11 مدیر سامانه شرکت ژیرو
12 علی احمدیان عضو هیات علمی
13 طیبه آزاد موسوی عضو هیات علمی