گروه آموزشی ریاضی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی ریاضی

 نام عضوسمت در شورا
1 علی حاجی بدلی عضو هیات علمی
2 میر سجاد هاشمی عضو هیات علمی
3 مجتبی سجادمنش عضو هیات علمی
4 حسین پیری عضو هیات علمی
5 منیره نصرتی عضو هیات علمی
6 حجت افشاری عضو هیات علمی
7 محسن عبدالحسین زاده مدیرگروه
8 سمیرا رهروی عضو هیات علمی
9 مریم عطاپور عضو هیات علمی
10 بابک آذرنوید عضو هیات علمی