گروه آموزشی ریاضی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی ریاضی

 نام عضوسمت در شورا
1 علی حاجی بدلی مدیر گروه
2 میر سجاد هاشمی عضو هیات علمی
3 مجتبی سجادمنش عضو هیات علمی
4 حسین پیری عضو هیات علمی
5 منیره نصرتی عضو هیات علمی
6 رسول محجوبی عضو هیات علمی
7 حجت افشاری عضو هیات علمی
8 محسن عبدالحسین زاده عضو هیات علمی
9 سمیرا رهروی عضو هیات علمی
10 مریم عطاپور عضو هیات علمی