شورای ارتباط با صنعت

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای ارتباط با صنعت

 نام عضوسمت در شورا
1 داود جهانی رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه بناب