گروه آموزشی شیمی و پلیمر

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی شیمی و پلیمر

 نام عضوسمت در شورا
1 علی وحیدی فر عضو هیات علمی
2 حبیب اعتمادی عضو هیات علمی
3 ناصر قاسمیان عضو هیات علمی
4 علیرضا یوسفی عضو هیات علمی
5 مهدی حاتمی عضو هیات علمی
6 قادر حسین زاده مدیر گروه
7 الهام شکری عضو هیات علمی
8 سحر زینت لو عجب شیر عضو هیات علمی
9 حکیمه قلعه عضو هیات علمی
10 زهرا سیار TEST
11 مجتبی عباسیان عضو هیات علمی
12 الهام عفتی عضو هیات علمی