گروه آموزشی مهندسی پلیمر

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی مهندسی پلیمر

 نام عضوسمت در شورا
1 زهرا سیار مدیر گروه
2 حبیب اعتمادی عضو هیات علمی
3 ناصر قاسمیان عضو هیات علمی
4 علیرضا یوسفی عضو هیات علمی
5 مهدی حاتمی عضو هیات علمی
6 قادر حسین زاده عضو هیات علمی
7 الهام شکری عضو هیات علمی
8 سحر زینت لو عجب شیر عضو هیات علمی
9 حکیمه قلعه عضو هیات علمی
10 مجتبی عباسیان عضو هیات علمی
11 الهام عفتی عضو هیات علمی
12 سینا حاجی بابازاده عضو هیات علمی
13 سید مهدی سجادی عضو هیات علمی