شورای انتشارات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای انتشارات

 نام عضوسمت در شورا
1 حبیب اعتمادی مدیر پژوهش و فناوری
2 سمیه ملایی عضو هیات علمی
3 علی فردی ایلخچی عضو هیات علمی
4 علی اصغری رئیس کمیته
5 علی حاجی بدلی معاون پژوهشی دانشگاه
6 غلامرضا استادی اصل رییس دانشکده فنی و مهندسی
7 سحر زینت لو عجب شیر عضو هیات علمی
8 مجتبی سجادمنش عضو هیات علمی