شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

.

محمد  درگاه زاده
گروه:  گروه دروس عمومی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه عمومی و معارف
محسن  عبدالحسین زاده
گروه:  گروه ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه ریاضی
حجت  افشاری
گروه:  گروه ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون شورا
مهدی  سلطانی
گروه:  گروه مهندسی معماری
دانشکده:  دانشکده فنی و مهندسی
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه معماری
علی  نوید
گروه:  گروه فوتونیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه فوتونیک، اپتیک و لیزر
رضا  آقبلاغی
گروه:  گروه فوتونیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس دانشکده