بدنه خبر

صفحه نخست /وبینار علمی

وبینار علمی

دوشنبه / 01 دی 1399

همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان روز سه شنبه 2 دی ماه 1399 ساعت 16:30 وبینار علمی با عنوان "Prespectives on the Development of Bioresind" با سخنرانی پروفسور آنتونیوپیزی (از دانشگاه لورین فرانسه) و دکتر حامد یونسی کرد خیلی (از دانشگاه سمنان) برگزار می کند. 
 
بایگانی خبرها