سودابه داوران

صفحه نخست /سودابه داوران
نام و نام خانوادگی سودابه داوران
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استاد
تحصیلات دکترای تخصصی / داروسازی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 46 (2018) 1331-1348
2
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION 29 (2018) 1265-1286