مسعود فرشباف

صفحه نخست /مسعود فرشباف
نام و نام خانوادگی مسعود فرشباف
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / محقق
تحصیلات دکترای تخصصی / پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 46 (2018) 1331-1348