20 تیر 1399

عبدالله علیزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الکترونیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abdollah Alizadeh, Seyyed Hamid Reza Merasi (2016) NUMERICAL SOLUTION OF THE INTERRELATED DIFFERENTIAL EQUATION OF MOTION IN PHONON ENGINEERING TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics: 7; 94-100
2
Tohid Alizadeh, Abdollah Alizadeh, Soheila Barzegari (2016) Reverse engineering of RLC circuits using Matlab: An experiment for electrical circuits course INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION: 53; 237-251
3
Abdollah Alizadeh, Ali Rostami, Hamed Baghban, Hossein Balazadeh Bahar (2014) Tailoring electron–phonon interaction in nanostructures Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications: 12; 164-172
4
Jafar Ebrahimpour Kasmani, Saeed Mahdavi, Abdollah Alizadeh, Mohammad Nemati, Ahmad Samariha (2013) Physical properties and printability characteristics of mechanical printing paper with LWC BioResources: 8; 3646-3656
مقاله ارائه‌شده
1
عبدالله علیزاده، فردین رشمانی (1398) طراحی و شبیه سازی فیلتر نوری تنظیم پذیر فابری-پرو با تکنولوژیMOEMS بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، ایران¡ تهران
2
عبدالله علیزاده، امیر آزادی (1398) شبیه سازی استفاده از کانال میکروسیالاتی و جریان الکترواسموتیک برای بهبود عملکرد زیست حسگر بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، ایران¡ تهران
3
علی اسکندری، امین احمدی، سید مهدی موسوی، عبدالله علیزاده، محمد اسدپور (1396) لیزر پالسی، تک مد عرضی، توان بالا و قطببیده بلور YVO4/Nd:YVO4 گوه ای شکل تحت دمش 888 نانومتر توسط مدولاتور اکوستو-اپتیکی بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، ایران¡ شهر کرد
4
Abdollah Alizadeh, Somayeh Esmailpur (2017) Designing Fibonacci Quasi-Periodic Superstructure Fiber Bragg Grating for Multi-Parameter Sensing Purposes 2017 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Kazakhstan, Astana
5
Abdollah Alizadeh (2017) Designing Fibonacci Quasi-Periodic Superstructure Fiber Bragg Grating for Multi-Parameter Sensing Purposes Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Kazakhstan, Astana
6
Ali Rostami, Abdollah Alizadeh, Hamed Baghban, Tohid Alizadeh, Hossein Balazadeh Bahar (2010) Phonon engineering in nanoscale layered structures Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition, china, Shanghai
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
امیر آزادی، عبدالله علیزاده، رضا حاج آقا وفائی، فریبرز رحیمی (1397) طراحی و شبیه سازی بیوسنسور مبتنی بر ترانسیستور اثر میدان حساس به یون با کمک میکروسیالات
2
3
4
نسترن عزیزی، عبدالله علیزاده، فریبرز رحیمی، محمد باقر دلقوی (1395) بهینه سازی موجبر های شکافدار از طریق منحنی پاشندگی
5
شاهرخ مستقیمی مطلق، عبدالله علیزاده، فریبرز رحیمی، محمد اسدپور (1393) شفت انکودر نوری
6
محمد طیبی نژاد، عبدالله علیزاده، فریبرز رحیمی (1393) طراحی و شبیه سازی سنسور گاز دی اکسید کربن مبتنی بر رینگ رزوناتورهای نوری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!