23 مرداد 1399

علی نوید

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران/آذربایجان شرقی/بناب/دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک- اپتیک ولیزر
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه فوتونیک

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hadi Nazari-Mahroo, Kaveh Pasandideh, Alih Navid, Rasoul Sadighi-Bonabi (2019) Influence of liquid density variation on the bubble and gas dynamics of a single acoustic cavitation bubble ULTRASONICS: 102; 1-10
2
Alih Navid, Reza Aghbolaghi, Zahra Yarali (2019) Generation of carrier-envelope phase-controlled isolated attosecond pulses using chirped femtosecond excitation lasers JOURNAL OF MODERN OPTICS: 12; 20-30
3
Naby Hadilou, Alih Navid, Mitra Amoli-Diva, Rasoul Sadighi-Bonabi (2018) Remote Trice Light, Temperature, and pH-actuation of Switchable Magneto-Plasmonic Nanocarriers for Combinational Photothermal and Controlled/Targeted Chemotherapies JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES: 107; 3123–3133
4
5
Alih Navid, Elnaz Irani, Rasoul Sadighi-Bonabi (2016) Possibility of methane conversion into heavier hydrocarbons using nanosecond lasers SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 156; 118-122
6
Alih Navid, Elnaz Irani, Rasoul Sadighi-Bonabi (2013) The effect of ultraviolet lasers on conversion of methane into higher hydrocarbons LASER AND PARTICLE BEAMS: 31; 481-486
7
Somayyeh Zare, Elnaz Irani, Alih Navid, Zeinab Dehghani Tafti, Abbas Anvari, Rasoul Sadighi-Bonabi (2013) Dissociation of C–H molecular bond of methane by pulse shaped ultra-intense laser field CHEMICAL PHYSICS LETTERS: 560; 60-65
8
Elnaz Irani, Somayyeh Zare, Alih Navid, Zeinab Dehghani Tafti, Rasoul Sadighi-Bonabi (2012) The effect of intense short pulse laser shapes on generating of the optimum wakefield and dissociation of methane molecule LASER AND PARTICLE BEAMS: 30; 357-367
9
Rasoul Sadighi-Bonabi, Alih Navid, Parviz Zobdeh (2009) Observation of quasi mono-energetic electron bunches in the new ellipsoid cavity model LASER AND PARTICLE BEAMS: 27; 223-231
10
Rasoul Sadighi-Bonabi, Shahriar Rahmatallahpor, Alih Navid, Erik Lotfi, Parviz Zobdeh, Eftekhar sadat Bostandoust Nik, Maryam Mohamadian (2009) Energy Evaluation of Mono-Energetic Electron Beam Produced by Ellipsoid Cavity Model in the Bubble Regime CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 49; 49-54
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
منصور مطوری محمدیان، جعفر پورصمد بناب، علی نوید (1395) آلاییدن بلور مایع نماتیک با نانوذرات توسط نظریه میدان متوسط
3
هادی نظری مهرو، رسول صدیقی بنابی، علی نوید (1395) سونواومینسانس القا شده با لیزر در بافت ها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

  • هادي نظري مهرو
    نام و نام خانوادگی: هادی نظری مهرو
    مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
    رشته: فوتونیک
    رساله: سونولومینیسانس القا شده با لیزر در بافت ها
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!