23 مرداد 1399
عباسعلي شريفي

عباسعلی شریفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abbas Ali Sharifi, Ghanbar Azarnia (2020) Gaussian orthogonal matrix transform approach for PAPR reduction of optical OFDM signals Optoelectronics Letters: 16; 216-219
2
3
Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Abbas Ali Sharifi, Hamid Shiri (2020) Incremental and diffusion compressive sensing strategies over distributed networks DIGITAL SIGNAL PROCESSING: 101; xx
4
5
Abbas Ali Sharifi, Mehdi Hosseinzadeh Aghdam (2019) A novel hybrid genetic algorithm to reduce the peak-to-average power ratio of OFDM signals COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING: 80; xx-xx
6
Abbas Ali Sharifi (2019) PAPR reduction of optical OFDM signals in visible light communications ICT Expess: 5; 202-205
7
Mehdi Hosseinzadeh Aghdam, Abbas Ali Sharifi (2019) PAPR reduction in OFDM systems: An effi cient PTS approach based on particle swarm optimization ICT Expess: 5; 178-181
8
Abbas Ali Sharifi (2019) A new post-coding approach for PAPR reduction in DC-biased optical OFDM systems Optoelectronics Letters: 15; 302-305
9
Abbas Ali Sharifi (2019) Attack-Aware Defense Strategy: A Robust Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Sensor Networks Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering: 43; 133-140
10
11
Abbas Ali Sharifi (2019) Investigation of Always Present and Spectrum Sensing Based Incumbent Emulators AUT Journal of Electrical Engineering: 51; 39-44
12
13
Abbas Ali Sharifi, mohammad mofarrah (2018) Performance Improvement of Cooperative Spectrum Sensing in the Presence of Primary User Emulation Attack Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering: 42; 493-499
14
Abbas Ali Sharifi, mohammad mofarrah (2018) Dynamic Threshold Selection Approach in Voting Rule for Detection of Primary User Emulation Attack Electrica: 18; 227-233
15
16
Hamed Alizadeh Ghazijahani, Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya, Hadi Seyedarabi (2017) Attack-Aware Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks under Byzantine Attack Journal of Communication Engineering: 6; 81-98
17
Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Securing Collaborative Spectrum Sensing Against Malicious Attackers in Cognitive Radio Networks WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS: 90; 75–91
18
Morteza Sharifi, Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Cooperative spectrum sensing in the presence of primary user emulation attack in cognitive radio network: multi-level hypotheses test approach WIRELESS NETWORKS: 24; 61–68
19
Abbas Ali Sharifi, Morteza Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Secure cooperative spectrum sensing under primary user emulation attack in cognitive radio networks: Attack-aware threshold selection approach AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS: 70; 95-104
20
Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Defense Against SSDF Attack in Cognitive Radio Networks: Attack-Aware Collaborative Spectrum Sensing Approach IEEE COMMUNICATIONS LETTERS: 20; 93-96
21
Abbas Ali Sharifi, Morteza Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2015) Collaborative Spectrum Sensing under Primary User Emulation Attack in Cognitive Radio Networks IETE JOURNAL OF RESEARCH: 62; 205-211
مقاله ارائه‌شده
1
Abbas Ali Sharifi, Mehdi Hosseinzadeh Aghdam (2018) A Comparative study of Genetic and Particle Swarm Optimization Algorithms for Minimizing the High PAPR in OFDM Systems 3-th international conference on electrical engineering, Iran, Tehran
2
Abbas Ali Sharifi (2018) The Impact of Byzantine Attack Strategies on Cooperative Spectrum Sensing Performance 3-th international conference on electrical engineering, Iran, Tehran
3
Abbas Ali Sharifi, Hamed Alizadeh Ghazijahani (2018) Adaptive Data Fusion Approach for Secure Spectrum Sensing in Wireless Cognitive Radio Sensor Networks 4th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2018), Iran, Tabriz
4
Abbas Ali Sharifi, Mohammad Asadpour (2018) Selective Mapping and Symbols Interleaving Methods for PAPR Reduction in OFDM Systems: A Comparative Study 4th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2018), Iran, Tabriz
5
عباسعلی شریفی، مهدی حسین زاده اقدم (1397) تکنیک کاهش PAPR در سیستم های چند حاملی متعامد با تبدیل ویولت پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
6
عباسعلی شریفی (1397) استفاده از تبدیل فوریه گسسته برای کاهش PAPR در سیستم های چندحاملی OFDM پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
7
عباسعلی شریفی، محمد مفرح (1396) آزمون نسبت احتمال متوالی تعمیم یافته برای طیف سنجی مشارکتی در شبکه های رادیوشناختی سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و مخابرات، ایران¡ تهران
8
Abbas Ali Sharifi, Morteza Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2016) Reputation-Based Likelihood Ratio Test with Anchor Nodes Assistance 2016 8th International Symposium on Telecommunications (IST'2016), Iran (the Islamic Republic of), Tehran
9
Abbas Ali Sharifi, Akbar Asgharzadeh (2016) Adaptive Filtering for PAPR Reduction in OFDM Systems INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY, COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS (irICT), Iran, Tehran
10
اکبر اصغرزاده، عباسعلی شریفی (1394) سازیمتعادل کانال با استفاده از تبدیل ویولت و فیلتر وفقی کرنل ، ایران¡ تهران
11
Morteza Sharifi, Abbas Ali Sharifi, Mir Javad Musevi Niya (2014) A New Weighted Energy Detection Scheme for Centralized Cognitive Radio Networks 7th International Symposium on Telecommunications, Iran, Tehran
12
Seyed Hossein Hosseini, Arash Khoshkbar Sadig, Abbas Ali Sharifi (2009) Estimation of Flying Capacitors Voltages in Multicell Converters 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, Thailand, Pattaya, Chonburi
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون دانشکده فنی و مهندسی (1396 - 1398)
  • مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب (1396 - 1397)
بیشتر