09 آبان 1399

الهام نقاش زرگر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / نساجی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی نساجی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Afarin Karimi Tar, Saeed Karbasi, Elham Naghash zargar, hossein salehi (2020) Biodegradation and cellular evaluation of aligned and random poly (3-hydroxybutyrate)/chitosan electrospun scaffold for nerve tissue engineering applications MATERIALS TECHNOLOGY: 35; 92-101
2
razieh iron, Mehdi Mehdikhani, Elham Naghash zargar, Saeed Karbasi, Dariush Semnani (2019) Effects of nano-bioactive glass on structural, mechanical and bioactivity properties of Poly (3hydroxybutyrate) electrospun scaffold for bone tissue engineering applications MATERIALS TECHNOLOGY: 34; 540-548
3
Sayyed Behzad Abdellahi, Elham Naghash zargar, Dariush Semnani (2017) Meso modeling of silk wire rope scaffolds in tissue engineering Journal of Industrial Textiles: 47; 377-389
4
Dariush Semnani, Elham Naghash zargar, Mehdi Hadjianfar, Fahimeh Dehghan Manshadi, Sajjad Mohammadi, Saeed Karbasi, Farshid Effaty (2016) Evaluation of PCL/Chitosan Electrospun Nanofibers for Liver Tissue Engineering International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials: ;
5
Sara Shafiee, Mohammad Zarrebini, Elham Naghash zargar, Dariush Semnani (2015) Antibacterial performance of nano polypropylene filter media containing nano-TiO2 and clay particles JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH: 17; 1-9
6
Elham Naghash zargar, Dariush Semnani, Saeed Karbasi (2015) Improving the Mechanical Properties of Wire-Rope Silk Scaffold by Artificial Neural Network in Tendon and Ligament Tissue Engineering Journal of Engineered Fibers and Fabrics: 10; 94-102
7
Elham Naghash zargar, Silvia Farè, Valentina Catto, Serena Bertoldi, Dariush Semnani, Saeed Karbasi, Maria Cristina Tanzi (2015) Nano/micro hybrid scaffold of PCL or P3HB nanofibers combined with silk fibroin for tendon and ligament tissue engineering Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials: 13; 156-168
8
Elham Naghash zargar, Dariush Semnani, Saeed Karbasi, Haleh Nekoee (2014) Application of intelligent neural network method for prediction of mechanical behavior of wire-rope scaffold in tissue engineering JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 105; 264-274
9
Ali Akbar Gharehaghaji, Elham Naghash zargar, Mohammad Ghane, Seyed Abdolkarim Hosseini (2010) Cluster-Spun Yarn – A New Concept in Composite Yarn Spinning TEXTILE RESEARCH JOURNAL: 80; 19-24
10
Elham Naghash zargar, Dariush Semnani, Saeed Karbasi Optimization of silk yarn hierarchical structure by genetic algorithm to design scaffolds INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH: 40; 81-86
11
Fatemeh Taghipoor, Dariush Semnani, Elham Naghash zargar, Behzad Rezaei Electrochemical properties of bi-component bundle of coaxial polyacrylonitrile/ polyaniline nanofibers containing TiO2 nanoparticles JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS: 51; 3355-3363
مقاله ارائه‌شده
1
Elham Naghash zargar, Dariush Semnani (2019) Analyzing the Damage of Fibers in Air Jet Processing Spinning National Conference on Textile, Clothing and Fashion, Iran, Qaemshahr
2
Elham Naghash zargar (2019) Study on the Effects of Yarn Twist and Yarn count on Hairiness and Friction Properties in Polyester-Viscose Ring spun Yarns National Conference on Textile, Clothing and Fashion, Iran, Qaemshahr
3
4
الهام نقاش زرگر (1393) طراحی و ساخت داربست دو جزئی متشکل از فلامنت ابریشم و الیاف نانو پلی کاپرولاکتون در مهندسی بافت کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
5
Elham Naghash zargar, Dariush Semnani, Saeed Karbasi (2014) Development of poly (3-hydroxybutyrate) Nano fibers-coated structure by using Electrospinning for Tissue Enineered scaffolds 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), Iran, Kish Island
6
الهام نقاش زرگر، علی اکبر قره آغاجی، محمد قانع (1391) اثر پخش عرضی جریان الیاف مولتی فیلامنت بر خواص نخهای مغزی دار رینگ هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، ایران¡ یزد
7
Ali Akbar Gharehaghaji, Elham Naghash zargar, Mohammad Ghane, Seyed Abdolkarim Hosseini (2009) Cluster spun yarn-A New Method In Composite yarn Manufacturing the 1st international and 7th national iranian textile engineering conference, Iran, Rasht
8
علی اکبر قره آغاجی، محمد قانع، الهام نقاش زرگر (1387) بررسی سطح مقطع نخ های کامپوزیت با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر اولین همایش منطقه ای نساجی، ایران¡ ری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
علی اکبر قره آغاجی، الهام نقاش زرگر (1385) اختراع روش جدید تولید نخ کامپوزیت موسوم به نخ کلاستر
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!