20 فروردین 1399

محمد اسدپور

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Ahmadian, Mohammad Asadpour, Abdelkader Mazouz, Falah Alhameli, Behnam Mohammadi-ivatloo, Ali Elkamel (2020) Techno-economic evaluation of PEVs energy storage capability in wind distributed generations planning Sustainable Cities and Society: 56; 102117
2
Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Asadpour, Arash Phirouznia, Mostafa Sahrai (2014) Rayleigh–Benard Convection in the homeotropic nematic liquid crystal by a Gaussian laser beam absorption OPTIK: 125; 997-1001
3
Jafar Poursamad Bonab, Fatemeh Jahanbakhsh, Mohammad Asadpour, Arash Phirouznia (2013) The Marangoni effect in nematic liquid crystals due to a Gaussian light beam absorption JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 186; 23-27
4
Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Asadpour, Keivan Mahmoudi-Aghdami, Mostafa Sahrai, R. S. Hakopyan, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2012) Excitation of Rayleigh-Benard Convection in Homeotropic Nematic Liquid Crystal by a Gaussian Laser Beam from Above MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: ;
مقاله ارائه‌شده
1
Abbas Ali Sharifi, Mohammad Asadpour (2018) Selective Mapping and Symbols Interleaving Methods for PAPR Reduction in OFDM Systems: A Comparative Study 4th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2018), Iran, Tabriz
2
علی اسکندری، امین احمدی، سید مهدی موسوی، عبدالله علیزاده، محمد اسدپور (1396) لیزر پالسی، تک مد عرضی، توان بالا و قطببیده بلور YVO4/Nd:YVO4 گوه ای شکل تحت دمش 888 نانومتر توسط مدولاتور اکوستو-اپتیکی بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، ایران¡ شهر کرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
شاهرخ مستقیمی مطلق، عبدالله علیزاده، فریبرز رحیمی، محمد اسدپور (1393) شفت انکودر نوری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!