09 آبان 1399
رضا ثقفي

رضا ثقفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تست
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی نساجی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Reza Saghafi (2017) Mechanical Properties of Needle-Punched Fabrics in Relation to Fiber Orientation Journal of Textiles and Polymers: 5; 48
2
3
Reza Saghafi, Mohammad Zarrebini, Meysam Moezzi (2017) Mechanical Properties of Needle-Punched Fabrics in Relation to Fiber Orientation Journal of Textiles and Polymers: 5; 48-55
4
Hossein Fashandi, Mohammad Zarrebini, Ali Ghodsi, Reza Saghafi (2016) Designing the inner surface corrugations of hollow fibers to enhance CO2 absorption efficiency JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE: 476; 35-46
5
Hossein Fashandi, Ali Ghodsi, Reza Saghafi, Mohammad Zarrebini (2016) CO2 absorption using gas-liquid membrane contactors made of highly porous poly(vinyl chloride) hollow fiber membranes International Journal of Greenhouse Gas Control: 52; 13-23
6
Mohammad Zarrebini, Reza Saghafi, Dariush Semnani, Mohammad Reza Mahmoudi (2015) High pressure injection technique for hypochlorite treatment of polysulfone hollow fibre membranes INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH: 40; 405-413
7
Reza Saghafi, Mohammad Zarrebini, Dariush Semnani, Mohammad Reza Mahmoudi (2015) The effect of bore fluid type on performance of treated polysulfone hollow-fiber membrane TEXTILE RESEARCH JOURNAL: 85; 281-293
8
Reza Saghafi, Mohammad Zarrebini, Dariush Semnani, Mohammad Reza Mahmoudi (2014) Novel method for treatment of hollow fiber membranes using hypochlorite JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 105; 962-970
مقاله ارائه‌شده
1
Vida Saa'di, Marziyeh Ranjbar-Mohammadi, Meysam Moezzi, Reza Saghafi (2018) Fabrication of hybrid suture yarn containing chitosan/poly (vinyl alcohole)- poly (lactic acid) micro and nanofibers and investigation about their mechanical properties 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018), Iran, Tehran
2
حسین ملا حسینی، اکبر خدامی، محمد ذره بینی، رضا ثقفی (1394) بازیابی ضایعات ابریشم طبیعی کاربردی در فرش دستباف و تابلو فرش به شکل الیاف کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری، ایران¡ شیراز
3
رضا ثقفی، میثم معزی، علی خداداد، زهرا قرمزی گلی (1394) تعیین ارتباط مشخصات ساختاری سطح مقطع غشای الیاف توخالی پلی سولفون با تراوایی هیدرولیکی به کمک الگوریتم نوین پردازش تصویری دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
4
رضا ثقفی، میثم معزی، رضا زارعی آبدار، پریا بهرامی (1394) چگونگی تاثیر عملیات هیپوکلریت سنتی و نوین بر ساختار و تراوایی هیدرولیکی غشای الیاف توخالی پلی سولفون دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
5
مهدی مومنی، حسین فشندی، محمد ذره بینی، رضا ثقفی (1394) تعامل رفتار فازی و رئولوژیکی محلول پلیمری در شکل دهی ساختار غشاهای الیاف توخالی دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
6
مهدی سعیدی مطهر، حسین فشندی، مصطفی یوسفی، محمد ذره بینی، رضا ثقفی (1394) کنترل ریزساختار غشاهای الیاف توخالی با تغییر منعقدکننده داخلی دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
7
Reza Saghafi, Meysam Moezzi, Mohammad Zarrebini, Mohammad Ghane (2014) EFFECT OF NEEDLING PARAMETERS ON TENSILE PROPERTIES OF NEEDLE-PUNCHED FABRICS IN RELATION TO FIBER DISTRIBUTION International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
8
Reza Saghafi, K. Ghorbani, Mohammad Zarrebini, Hossein Hasani (2014) SOUND TRAMSMISSION IN NEEDLED FABRICS IN REATION TO FABRIC MASS AND NEEDLING PARAMETERS International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
9
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane, Reza Saghafi (2014) THE EFFECT OF SLUB YARN PROPERTIES ON THE STRAIN DISTRIBUSION DURING TENSILE TEST USING DIGITAL IMAGE CORRELATION International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
10
Meysam Moezzi, Reza Saghafi, Mohammad Ghane, Mohammad Zarrebini (2014) THE EFFECT OF MEAN FIBER ORIENTATION AND POROSITY ON THERMAL CONDUCTIVITY OF NONWOVENS International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!