گروه آموزشی مکانیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی مکانیک

 نام عضوسمت در شورا
1 وحید فرهنگ مهر عضو هیات علمی
2 داود جهانی عضو هیات علمی
3 مهدی ثقفی عضو هیات علمی
4 محمدعلی مهتدی بناب عضو هیات علمی
5 مصطفی خجسته نژند عضو هیات علمی
6 توحید ادیبی عضو هیات علمی
7 رحیم کریم داداشی عضو هیات علمی
8 هادی رزقی ملکی عضو هیات علمی
9 جمال دباغ یاریشاه مدیر گروه