گروه آموزشی مکانیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/گروه آموزشی مکانیک

 نام عضوسمت در شورا
1 بابک عبازاده عضو هیات علمی
2 وحید فرهنگ مهر عضو هیات علمی
3 داود جهانی عضو هیات علمی
4 مهدی ثقفی عضو هیات علمی
5 محمدعلی مهتدی بناب عضو هیات علمی
6 مصطفی خجسته نژند عضو هیات علمی
7 توحید ادیبی عضو هیات علمی
8 رحیم کریم داداشی عضو هیات علمی
9 هادی رزقی ملکی عضو هیات علمی
10 جمال دباغ یاریشاه مدیر گروه