آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

ضرایب مجلات JCR

فایلی ثبت نشده‌است!

آیین نامه ها و فرم های مرتبط با فرصت مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  
2 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت  
3 آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب 89)  
4 اصلاحیه آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب 90)  
5 دستورالعمل ارزیابی فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی  

آیین نامه های اعضای هیات علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل شرکت در مجامع علمی داخل کشور 1-11-98  
2 آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی  
3 آیین نامه انتشارات دانشگاه بناب  
4 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی-اسفند 96  
5 آیین نامه تشکیل قطب علمی  
6 دستورالعمل تشویق ثبت اختراع و چاپ کتاب در انتشارات بین المللی 14-12-97  

آیین نامه های طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه حمایت و تشویق تیم های تحقیقاتی دانشگاه بناب  
2 دستورالعمل پیشنهاد و انجام طرح های پژوهشی  
3 دستورالعمل اجرایی نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور  
4 دستوالعمل طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 23-7-98  

آیین نامه ها و فرم های مرتبط با گرانت

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه و دستورالعمل گرنت 23-7-98