کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

1403/01/27

دانشگاه صنعتی سیرجان

کنگره بین المللی سلامت در اربعین

1403/02/01

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

همایش ملی معماری و شهرپایدار

1402/02/30

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

1402/10/20

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

کنگره بین المللی شیمی

1402/08/03

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

بایگانی خبرها