شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده فنی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علیرضا بابائیان امینی معاون شورا
2 رضا حاجی آقائی وفائی مدیر گروه
3 غلامرضا استادی اصل رئیس شورا
4 جمال دباغ یاریشاه مدیر گروه
5 محمد امامی مدیر گروه مهندسی مواد
6 قادر حسین زاده مدیر گروه مهندسی شیمی و پلیمر
7 حجت امامی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
8 مقداد کمالی مقدم مدیر گروه مهندسی نساجی