ابوالفضل اکبرزاده

صفحه نخست /ابوالفضل اکبرزاده
نام و نام خانوادگی ابوالفضل اکبرزاده
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشیار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 46 (2018) 1331-1348