حمید حیدرزاده

صفحه نخست /حمید حیدرزاده
نام و نام خانوادگی حمید حیدرزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بناب / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 31 (2017) 1750002