20 فروردین 1399
علي احمديان

علی احمدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Ahmadian, Mohammad Asadpour, Abdelkader Mazouz, Falah Alhameli, Behnam Mohammadi-ivatloo, Ali Elkamel (2020) Techno-economic evaluation of PEVs energy storage capability in wind distributed generations planning Sustainable Cities and Society: 56; 102117
2
Hamidreza Jahangir, Hanif Tayarani, Sina Baghali, Ali Ahmadian, Ali Elkamel, Masoud Aliakbar Golkar, Miguel Castilla (2020) A Novel Electricity Price Forecasting Approach Based on Dimension Reduction Strategy and Rough Artificial Neural Networks IEEE Transactions on Industrial Informatics: 16; 2369-2381
3
Hamidreza Jahangir, Masoud Aliakbar Golkar, Falah Alhameli, Abdelkader Mazouz, Ali Ahmadian, Ali Elkamel (2019) Short-term wind speed forecasting framework based on stacked denoising auto-encoders with rough ANN Sustainable Energy Technologies and Assessments: 38; 100601-1000620
4
Hanif Tayarani, Hamidreza Jahangir, Razieh Nadafianshahamabadi, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Ahmadian, Ali Elkamel (2019) Optimal Charging of Plug-In Electric Vehicle: Considering Travel Behavior Uncertainties and Battery Degradation Applied Sciences-Basel: 9; 1-17
5
6
حمیدرضا جهانگیر، حنیف طیرانی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار، Jaume Jaume، Mohammad Tayarani، H. Oliver Gao (1398) Charging demand of Plug-in Electric Vehicles: Forecasting travel behavior based on a novel Rough Artificial Neural Network approach JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 229; 1029-1044
7
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Hedia Fgaier, Behnam Mohammadi-ivatloo, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel (2019) PEVs data mining based on factor analysis method for energy storage and DG planning in active distribution network: Introducing S2S effect ENERGY: 175; 265-277
8
Reza Jalilzadeh Hamidi, Ali Ahmadian, Rajvardhan Patil, Ailin Asadinejad (2019) Optimal time‐current graded coordination of multistage inverse‐time overcurrent relays in distribution networks International Transactions on Electrical Energy Systems: 29; 1-23
9
Behzad Vatandoust, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel, Ali Almansoori, Mohammad Ghaljehei (2018) Risk-Averse Optimal Bidding of Electric Vehicles and Energy Storage Aggregator in Day-Ahead Frequency Regulation Market IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS: 34; 2036-2047
10
امیر فردینی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1397) مدیریت بهینه انرژی یک شبکه توزیع متصل شده به مجموعه ریزشبکه ها بر مبنای نظریه بازی ها کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران: 7; 30-46
11
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Ali Elkamel, Masoud Aliakbar Golkar, Michael Fowler (2017) Cost-Benefit Analysis of V2G Implementation in Distribution Networks Considering PEVs Battery Degradation IEEE Transactions on Sustainable Energy: 9; 961 - 970
12
Amir Khaledian, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2017) Optimal droop gains assignment for real-time energy management in an islanding microgrid: a two-layer techno-economic approach IET Generation Transmission & Distribution: 11; 2292 - 2304
13
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Ali Elkamel, Michael Fowler, Masoud Aliakbar Golkar (2017) Plug-in electric vehicle batteries degradation modeling for smart grid studies: Review, assessment and conceptual framework RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 81; 2609-2624
14
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar (2017) Fuzzy load modeling of plug-in electric vehicles for optimal storage and DG planning in active distribution network IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY: 66; 3622-3631
15
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Ali Elkamel, Masoud Aliakbar Golkar, Michael Fowler (2017) Optimal WDG planning in active distribution networks based on possibilistic–probabilistic PEVs load modelling IET Generation Transmission & Distribution: 11; 865 - 875
16
Amin Safari, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2017) HBMO Based Output Feedback Damping Controller for STATCOM Automatika: 55; 41-52
17
Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Assessment of optimization algorithms capability in distribution network planning: Review, comparison and modification techniques RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 66; 415-434
18
Majid Daghi, Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Factor analysis based optimal storage planning in active distribution network considering different battery technologies APPLIED ENERGY: 183; 456-469
19
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel, Michael Fowler (2016) Optimal probabilistic based storage planning in tap-changer equipped distribution network including PEVs, capacitor banks and WDGs: A case study for Iran ENERGY: 112; 984-997
20
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar, Michael Fowler, Ali Elkamel (2016) Two-layer optimization methodology for wind distributed generation planning considering plug-in electric vehicles uncertainty: A flexible active-reactive power approach ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 124; 231-246
21
Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Optimal Storage Planning in Active Distribution Network Considering Uncertainty of Wind Power Distributed Generation IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS: 31; 304 - 316
22
Mahdi Sedghi, Ali Ahmadian, Ehsan Pashajavid, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Storage scheduling for optimal energy management in active distribution network considering load, wind, and plug-in electric vehicles uncertainties Journal of Renewable and Sustainable Energy: 7;
23
Seyed Arash Alavi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Optimal probabilistic energy management in a typical micro-grid based-on robust optimization and point estimate method ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 95; 314-325
24
Amin Safari, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2013) COMPARISON OF HONEY BEE MATING OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHM FOR COORDINATED DESIGN OF PSS AND STATCOM BASED ON DAMPING OF POWER SYSTEM OSCILLATION Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis: 64; 133–142
مقاله ارائه‌شده
1
Ali Ahmadian, Hamidreza Jahangir, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel, Ali Almansoori (2018) Optimal sizing of DG units for improving voltage stability and reliability of micro-grid considering uncertainty of renewable energy resources 6th European Conference on Renewable Energy Systems, Turkey, Istanbul
2
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar, Ali Elkamel, Ali Almansoori (2018) Solar Irradiance Forecasting Based on the Combination of Radial Basis Function Artificial Neural Network and Genetic Algorithm 6th European Conference on Renewable Energy Systems, Turkey, Istanbul
3
حمیدرضا جهانگیر، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1397) تعیین اندازه بهینه اجزای ریزشبکه مستقل با درنظرگرفتن عدم قطعیت منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه های عصبی شعاعی بیست سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق، ایران¡ تهران
4
امیر فردینی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1395) مدیریت هماهنگ احتماالتی انرژی شبکه توزیع در تعامل با ریزشبکههای متصلشده بر مبنای نظریه بازیها پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران، ایران¡ رشت
5
Behzad Vatandoust, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Stochastic Copula-based Multivariate Modeling of Plug-in Hybrid Electric Vehicles Load Demand in Residential Distribution Network Smart Grids Conference (SGC), Iran, Kerman
6
hadi feyzollahzadeh, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) Optimal Voltage Unbalance Compensation in a Microgrid Using PSO Algorithm 7th Power India International Conference (PIICON), India, Bikaner
7
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) OPTIMAL DESIGN OF STANDALONE MICRO-GRID CONSIDERING RELIABILITY AND INVESTMENT COSTS CIRED Workshop, Finland, Helsinki
8
Hosein Moradi, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2016) OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT IN SMART HOME IN THE PRESENCE OF PHEV CIRED Workshop, Finland, Helsinki
9
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Optimal Design of Stand-Alone Microgrid Resources Based on Proposed Monte-Carlo Simulation Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), Thailand, Bangkok
10
Hamidreza Jahangir, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Multi-Objective Sizing of Grid-Connected MicroGrid Using Pareto Front Solutions Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), Thailand, Bangkok
11
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar (2015) Stochastic Modeling of Plug-in Electric Vehicles Load Demand in Residential Grids Considering Nonlinear Battery Charge Characteristic 20th Electrical Power Distribution Conference, Iran, Zahedan
12
13
سید آرش علوی، علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1393) بهرهبرداری بهینه از یک ریزشبکه نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعیت توان بادی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، ایران¡ تهران
14
Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar (2014) Solving Multiobjective Unit Commitment Problem to Minimize Operation Cost and Emissions Using HBMO Algorithm International Conference on Machine Learning, Electrical and Mechanical Engineering (ICMLEME), UAE, Dubai
15
علی احمدیان، مسعود علی اکبر گلکار (1391) بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!