23 مرداد 1399
جعفر پورصمد بناب

جعفر پورصمد بناب

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک- لیزر
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه مهندسی اپتیک و لیزر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Farid Moghaddas, Jafar Poursamad Bonab, Mostafa Sahrai, Mohammad Emdadi (2020) Carbon nanotube effect on the reverse flexoelectricity of a planar liquid crystal cell LIQUID CRYSTALS: 1; 1-9
2
امیر مدنی، رضا عبدی قلعه، جعفر پورصمد بناب (1398) پلاریتونهای سطحی تنظیمپذیر در بلور فوتونی یکبعدی حاوی فرامادة هذلولیوار گرافن- پایه پژوهش فیزیک ایران: 19; 857-865
3
Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Emdadi (2019) Optical Nonlinearity of Liquid Crystals in the Presence of Chained Ferroelectric Nanoparticles ACTA PHYSICA POLONICA A: 136; 861-865
4
Fatemeh Jahanbakhsh, Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Hossein Majles ara, Alexander Lorenz, Habib Khoshsima, Maysam Darabi (2019) Dispersion of multiferroic BiFeO3 nanoparticles in nematic Liquid crystals APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 125; 877
5
فرید مقدس، جعفر پورصمد بناب، مصطفی صحرایی، محمد امدادی (1398) Flexoelectric coefficients enhancement via doping carbon nanotubes in nematic liquid crystal host EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E: 42; 2-8
6
Ahmad Kamkar, Mostafa Sahrai, Jafar Poursamad Bonab, Sohrab Ahmadi (2019) Light amplification without population inversion in one-dimensional photonic crystal doped by rare-earth ions Results in Physics: 13; 1-8
7
جعفر پورصمد بناب، توحید حلاجی (1397) Freedericksz transition in smectic-A liquid crystals doped by ferroelectric nanoparticles PHYSICA B-CONDENSED MATTER: 504; 112-115
8
Mohammad Emdadi, Jafar Poursamad Bonab, Mostafa Sahrai, Farid Moghaddas (2018) Investigation of Nematic Liquid Crystals Doped with Spherical Multiferroic Nanoparticles in the Presence of a Magnetic Field BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS: 48; 433-441
9
Mohammad Emdadi, Jafar Poursamad Bonab, Mostafa Sahrai, Farid Moghaddas (2018) Behaviour of nematic liquid crystals doped with ferroelectric nanoparticles in the presence of an electric field MOLECULAR PHYSICS: 116; 1650-1658
10
Biyok Younessi, Mostafa Sahrai, Reza Aghbolaghi, Jafar Poursamad Bonab (2017) Phase-sensitive Kerr nonlinearity of V-type atoms-doped dielectric slab JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS: 26; 1750053-1750065
11
Biyok Younessi, Mostafa Sahrai, Reza Aghbolaghi, Jafar Poursamad Bonab (2017) Phase-dependent Kerr nonlinearity of a dielectric slab doped by Λ-type atoms LASER PHYSICS: 27; 105401-105408
12
13
Jafar Poursamad Bonab, Arash Phirouznia, Mostafa Sahrai (2015) Optical nonlinearity due to thermomechanical effect in the planar and homeotropic nematic liquid crystals PHYSICA B-CONDENSED MATTER: 476; 6-11
14
Mostafa Sahrai, A. Golestani, Jafar Poursamad Bonab (2015) Large Kerr coefficient via quantum interference induced by incoherent pump field and spontaneous emission OPTIK: 126; 3414-3419
15
Mostafa Sahrai, Jafar Poursamad Bonab, Mozhgan Momeni-Demne (2015) Phase controlled subluminal and superluminal light propagation in double quantum wells JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 32; 1139-1145
16
Mostafa Sahrai, Roghayeh Aghaei, Hamed Sattari, Jafar Poursamad Bonab (2015) Hartman effect in a doped one-dimensional photonic crystal at normal and oblique incidences JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: 32; 751-756
17
Arash Phirouznia, Jafar Poursamad Bonab (2014) The influence of the surface roughness on dielectric function of two-dimensional electron gas: a Lindhard model approach APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 116; 2107–2111
18
Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Asadpour, Arash Phirouznia, Mostafa Sahrai (2014) Rayleigh–Benard Convection in the homeotropic nematic liquid crystal by a Gaussian laser beam absorption OPTIK: 125; 997-1001
19
Jafar Poursamad Bonab, Fatemeh Jahanbakhsh, Mohammad Asadpour, Arash Phirouznia (2013) The Marangoni effect in nematic liquid crystals due to a Gaussian light beam absorption JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 186; 23-27
20
Jafar Poursamad Bonab, V. Abediny, F. Nayyeri (2012) Hydrodynamics of nematic liquid crystals due to direct volume expansion PHYSICA B-CONDENSED MATTER: 407; 4258–4261
21
Arash Phirouznia, Shabnam Safari Shateri, Jafar Poursamad Bonab, Kazem Jamshidi-Ghaleh (2012) Blue shift induced by extrinsic spin-orbit coupling on monolayer graphene APPLIED PHYSICS LETTERS: ;
22
Jafar Poursamad Bonab, Fatemeh Jahanbakhsh, Mehdi Aas, Keivan Mahmoudi-Aghdami, Mostafa Sahrai, R. S. Hakopyan (2012) Light Induced Thermocapillary Motion in Nematic Liquid Crystals MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: ;
23
Jafar Poursamad Bonab, Mohammad Asadpour, Keivan Mahmoudi-Aghdami, Mostafa Sahrai, R. S. Hakopyan, Mohammad Ali Mohtadi Bonab (2012) Excitation of Rayleigh-Benard Convection in Homeotropic Nematic Liquid Crystal by a Gaussian Laser Beam from Above MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: ;
24
Mostafa Sahrai, R. Nasehi, M. Memarzadeh, H. Hamedi, Jafar Poursamad Bonab (2011) Controlling the probe-absorption and -dispersion via quantum interference from incoherent pumping field in a four-level lambda-type system EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D: 65; 571–579
25
Jafar Poursamad Bonab, A. K. Aleksanyan, Mariam Hakobyan (2010) Thermomechanical mechanism of orientational optical nonlinearity in twisted nematic liquid crystals JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 108;
26
Jafar Poursamad Bonab (2009) Thermomechanical Reorientation in Nematic Liquid Crystals Journal of Contemporary Physics-Armenian Academy of Sciences: 44; 14–18
27
Jafar Poursamad Bonab, R. S. Hakopyan (2008) Director reorientation in twisted nematic liquid crystals due to thermomechanical effect PHYSICS LETTERS A: 372; 4647–4649
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فرید مقدس، جعفر پورصمد بناب، مصطفی صحرایی، رضا عبدی قلعه (1398) بررسی پدیده فلکسوالکتریک در بلورمایع نماتیکی آلائیده با نانولوله کربنی
2
طاهره دژآلود، رضا عبدی قلعه، جعفر پورصمد بناب (1397) مطالعه افزایش چرخش فارادی در ساختارهای لایه ای حاوی گرافن
3
فاطمه جهانبخش، جعفر پورصمد بناب، محمدحسین مجلس ارا، حبیب خوش سیما (1396) بررسی پاسخ دی الکتریکی بلور مایع نماتیک آلاییده با نانوذرات بیسموت فریت
4
بیوک یونسی، رضا آقبلاغی، مصطفی صحرایی، جعفر پورصمد بناب (1395) جذب و پاشندگی غیر خطی در بلورهای فوتونی یک بعدی با لایه نقص آلاییده به اتم های گازی
5
منصور مطوری محمدیان، جعفر پورصمد بناب، علی نوید (1395) آلاییدن بلور مایع نماتیک با نانوذرات توسط نظریه میدان متوسط
6
آرزو علیپور، جعفر پورصمد بناب، مصطفی صحرایی (1395) گذردهی موثر بلور مایع نماتیک با وجود نانو ذرات فروالکتریک در محیط
7
بهزاد سنگ شکن، جعفر پورصمد بناب، مصطفی صحرایی، رعنا عسگری ثابت (1394) لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیم رسانا
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!